Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Opintojen muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto suoritetaan hankkimalla osaamista ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Osaamista kerrytetään lähiopetuksessa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (ent. työssäoppiminen). Koulutuksesta työpaikalla sovitaan koulutussopimuksella. Osaaminen osoitetaan  pääosin työpaikoilla tehtävissä näytöissä (sekä nuoret että aikuisopiskelijat).

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). Opiskeluaika on pääsääntöisesti kolme vuotta ja vuoden aikana saavutettu osaaminen vastaa noin 60:tä osaamispistettä. Opintoaika riippuu siitä, mitä osaamista sinulla jo on ja millaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) teet vastuuopettajasi avustuksella. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi aiemmista opinnoistasi tai työkokemuksestasi.

Tutkinnon osat:

  1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä
  2. Yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä, jotka jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin

    YHTEENSÄ 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Äidinkieli 4 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Ruotsi 1 osp
Vieras kieli (englanti) 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Matematiikka 4 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

 Valinnaiset: 9 osp, jotka voi valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta yllämainitusta korista.

Ammatilliset opinnot

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 145 osaamispistettä. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista ja sitä sisältyy ammatillisiin tutkintoihin noin puoli vuotta opintojen aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  olet yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty  työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työpaikalla järjestettävää koulutusta voidaan laajentaa, jolloin opintoja suoritetaan vähemmän oppilaitoksessa ja enemmän työpaikalla. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla Keudan kumppaneiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

Näytöt ovat ammattiosaamisen arviointia. Käytännössä näytöt ovat työelämässä tehtäviä työkokonaisuuksia eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yleissivistäviä opintoja 35 osaamispistettä. Yhteisissä tutkinnon osissa suoritetaan 26 osp pakollisia ja 9 osp valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot ja niiden sisältö tarkentuvat opintojen alkaessa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 

Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osiltaan vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon eri osia osaamisen mukaan.

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia opintoja tai sellaista työkokemusta tai muuta kertynyttä osaamista, joka saattaisi korvata vaadittavia opintoja, ota yhteyttä vastuuopettajaasi, opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Osaamisen tunnustamista voit hakea ennen opintojen alkua tai heti sen opintojakson sisällön selvittyä. Sinun kannattaa myös pohtia, onko hakeminen tarkoituksenmukaista  opintojen  ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa. Jos olet tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, sinulla on oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö.