Opintojen muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto suoritetaan hankkimalla osaamista ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Osaamista kerrytetään lähiopetuksessa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (ent. työssäoppiminen). Koulutuksesta työpaikalla sovitaan koulutussopimuksella. Osaaminen osoitetaan näytöissä (sekä nuoret että aikuiset) pääosin työpaikoilla.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). Opiskeluaika on pääsääntöisesti kolme vuotta ja vuoden aikana saavutettu osaaminen vastaa noin 60:tä osaamispistettä. Opintoaika riippuu siitä, mitä osaamista sinulla jo on ja millaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) teet vastuuohjaajan avustuksella. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi aiemmista opinnoistasi tai työkokemuksestasi.

OPINNOT MUODOSTUVAT SEURAAVISTA  TUTKINNON OSISTA

1)    ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä

2)    yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä, jotka jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin

Pakolliset:  

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Äidinkieli 4 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Ruotsi 1 osp

Vieras kieli (englanti) 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Matematiikka 4 osp

Fysiikka ja kemia 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp

Työelämässä toimiminen 2 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) 2 osp

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

 

Valinnaiset: 9 osp, jotka voi valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta yllämainitusta korista.

 

OPINNOT MUODOSTUVAT SEURAAVISTA TUTKINTOJEN OSISTA:

Ammatilliset  tutkinnon osat

145 osp

Yhteiset tutkinnon osat

35 osp

 

 

Yhteensä

180 osp

AMMATILLISET OPINNOT

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 145 osaamispistettä. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista ja sitä sisältyy ammatillisiin tutkintoihin noin puoli vuotta opintojen aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  sinä olet yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty  työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työpaikalla järjestettävää koulutusta voidaan laajentaa, jolloin opintoja suoritetaan vähemmän oppilaitoksessa ja enemmän työpaikalla. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla Keudan valmiiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

Näytöt ovat ammattiosaamisen arviointia. Käytännössä näytöt ovat työelämässä tehtäviä työkokonaisuuksia eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin.

 

YHTEISET TUTKINNON OSAT

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yleissivistäviä opintoja 35 osaamispistettä. Yhteisissä tutkinnon osissa suoritetaan 26 osp pakollisia ja 9 osp valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot ja niiden sisältö tarkentuvat opintojen alkaessa.

 

AIEMMAN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osiltaan vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon eri osia osaamisen mukaan.

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia opintoja, sellaista työkokemusta tai muuta kertynyttä osaamista, joka saattaisi korvata vaadittavia opintoja, ota yhteyttä vastuuohjaajaan, opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Osaamisen tunnustamista voit hakea ennen opinnon alkua tai heti sen sisällön selvittyä. Sinun kannattaa myös pohtia, onko hakeminen tarkoituksenmukaista  opintojen  ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa. Jos olet tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, sinulla on oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö.

X+Y-MALLI

Keudassa tarjotaan perustutkinnon opiskelijoille mahdollisuus suorittaa koulutuksensa viimeinen vuosi oppisopimuskoulutuksena. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan X+Y-malliksi. X+Y-malliin siirtyvällä tulisi mielellään olla 18 vuoden ikä ja yhteiset tutkinnon osat suoritettuna. Jos kiinnostuit X+Y-mallista, keskustele asiasta vastuuohjaajasi kanssa.

Tutkintojen muodostumista voit tarkastella valtakunnallisesta ePerusteet-palvelusta.

 

AIKUINEN TUTKINNON SUORITTAJANA

Perustutkinto

Aikuisten ammatilliset perustutkinnot opiskellaan saman opetussuunnitelman mukaisesti kuin nuorten perustutkinnot. Opinnot koostuvat siis ammatillisista tutkinnon osista SEKÄ yhteisistä opinnoista. Opintojen alussa jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan osaaminen ja suunnitellaan opintojen sisältö ja aikataulu. Osaamista pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan eli käytännössä hyväksilukemaan aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Perustutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Vaikka opetussuunnitelma on sama kuin nuorten koulutuksessa, käytännössä aikuisille muodostetaan usein omia opintoryhmiä.

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hankkineet alan peruskoulutuksen sekä työskennelleet alalla tai hankkineet vastaavat tiedot ja taidot työelämässä.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan sekä hankkineet vankan työkokemuksen alalta. Tässä tutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa sekä esimiestaitoja.

Näyttötutkintoja voi suorittaa omaehtoisena koulutuksena (valtiorahoitteinen), työvoimakoulutuksena, oppisopimuskoulutuksena tai täydennyskoulutuksena. Omaehtoisena koulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa kaikkia Keudan tarjoamia tutkintoja. 

 

 

 

 

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi