Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Läsnäolo ja poissaolo

Sinun tulee hallita tutkintojen perusteiden mukaiset tiedot ja taidot sekä oppilaitoksen ja työelämän vaatimat sosiaaliset taidot, kuten asiallinen käyttäytyminen ja työaikojen noudattaminen. Jotta edellä mainittujen asioiden oppiminen mahdollistuu, on sinulla velvollisuus osallistua opetukseen.

Työvoimakoulutuksessa opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistaan vastuuopettajalle Yli kolmen päivän poissaoloista tulee toimittaa vastuuopettajalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Viiden päivän yhtäjaksoinen ilmoittamaton poissaolo johtaa opintojen keskeytykseen. Ennen keskeyttämispäätöksen tekoa opiskelijaa kuullaan.

Sairauspoissaolot

Sairastuessasi sinun on ensimmäisenä poissaolopäivänä ilmoitettava sairastumisestasi opettajalle tai vastuuopettakjalle ja työpaikalla työpaikkaohjaajalle. Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus on pakollinen, jos sairaus kestää yli kolme vuorokautta, se toistuu tai vastuuopettaja muuten harkitsee sen tarpeelliseksi. Vastuuopettaja seuraa opiskelijoiden poissaolomääriä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin opintojen etenemisen mahdollistamiseksi.

Muut poissaolot

Jos sinulla on henkilökohtaisista syistä johtuvia poissaoloja, joista tiedät etukäteen (perhelomat, henkilökohtaisten asioiden hoito, harrastuksiin liittyvät syyt jne.), sinun on tehtävä siitä erillinen kirjallinen ilmoitus. Alle kolmen koulupäivän pituisesta poissaolosta ilmoitus toimitetaan vastuuopettajalle ja sitä pidemmästä poissaolosta vastuuopettajalle ja toimialapäällikölle. Alaikäisen opiskelijan ilmoitukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

Poissaoloista on ilmoitettava myös ko. opinnon opettajille, ja sinun on etukäteen sovittava poissaoloaikana hoidettavista opinnoista.

Poissaolojen vaikutus opintojen etenemiseen

Runsaat poissaolot saattavat vaikuttaa opintojesi edistymiseen. Tällöin sinun on huolehdittava siitä, että keskustelet opettajien kanssa opinnoistasi ja laadit uuden etenemissuunnitelman. Suunnitelman laatimiseen voit pyytää apua opinto-ohjaajalta ja vastuuopettajalta. Jos opinnot eivät kaikesta huolimatta etene ja poissaolot jatkuvat, on oppilaitoksen katsottava opiskelijan opinnot keskeytyneiksi ja opiskelijan eronneeksi.

Poissaolot vaikuttavat myös opinto- ja koulumatkatuen saantiin. Jos et ole opiskellut päätoimisesti tai et ole edistynyt opinnoissasi, oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan asiasta Kelaan tai Työvoimahallintoon.

Opiskelijan kirjallinen ilmoitus poissaolosta