Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma

suunnitelman tarkoituksena on ohjata Keudan toimintaa kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteisiin puuttumisessa. Yhteisellä suunnitelmalla pyritään takaamaan opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja henkilökunnalle turvalliseen työympäristöön sekä ongelmatilanteiden asianmukaiseen käsittelyyn kaikissa toimipisteissä.

Syksy 2021

1.8.2021 alkaen on voimassa 2.6.2021 Kuntayhtymän yhtymähallituksessa hyväksytty kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma löytyy täältä.

Toimintamalli kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseksi

 Vastuuohjaaja tai kuraattori selvittää, onko muilla opettajilla havaintoja kiusaamisesta. Alle 18-vuotiaan kiusatun opiskelijan huoltajalle tiedotetaan asiasta. Kiusattu ja kiusaaja tavataan aina erikseen. Kiusattu tavataan ensin ja tämän jälkeen kiusaaja/t.

Kiusatun tapaaminen. Tuodaan esille huoli, tehdyt havainnot ja kartoitetaan kiusatun näkemys tilanteesta sekä keitä kiusaamiseen on osallistunut. Tuodaan esille, ettei kiusaamista sallita missään tilanteissa ja että tilanteeseen on puututtava ja puuttumisen jälkeen vielä seurattava. Kerrotaan kiusatulle, miten toimia, jos kiusaaminen vielä jatkuu. Sovitaan seurantatapaaminen. Selvitetään kiusatun mahdollinen psykososiaalisen tuen tarve.

Kiusaajan tapaaminen. Tuodaan esille tapahtunut sekä muu selville saatu tieto kiusaamisesta. Painotetaan omia tai muun henkilökunnan havaintoja, näin ei tehdä kiusatusta ”kantelijaa”. Kiusaajalle tehdään selväksi, ettei kiusaaminen ole koskaan oikeutettua. Otetaan puheeksi kiusaamisen pahimmillaan tuomat ikävät seuraamukset kiusatulle (eristäytymistä, ahdistusta, koulusta pois jäämistä, vaikeuksia opintojen etenemisessä jne.) Pyritään saamaan kiusaaja pohtimaan, miten voi omaa käytöstään muuttaa niin että kiusaaminen loppuu. Hyväksytään tosiasia, että kaikkien kanssa pitää voida työskennellä, tehdä yhteistyötä ja kaikkia pitää kohdella asiallisesti. Kerrotaan seuraamukset, jos kiusaaminen edelleen jatkuu. Sovitaan seurantatapaaminen. Selvitetään kiusaajan mahdollinen psykososiaalisen tuen tarve.

Seurantakeskustelu sovitaan 1-2 viikon päähän ensimmäisestä tapaamisesta. Ennen seurantatapaamista selvitetään opettajien näkemys tilanteesta. Opiskelijat tavataan edelleen erikseen.

Jos seurantatapaamisessa tulee esille kiusaamisen edelleen jatkuneen samojen henkilöiden taholta, viedään asia toimialapäällikölle tiedoksi. Opiskelijoista vastaavan esimiehen toimenpiteinä voivat olla tiukka puhuttelu ja/tai kurinpidolliset toimenpiteet. Kurinpidolliset toimenpiteet ovat määriteltynä Keudan järjestyssäännöissä ja suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.