Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

< Takaisin uutisiin

Nuorten ääni kuuluviin koulutukseen hakuvelvoitteesta - kysely nuorille ja nuorille aikuisille

Otan yhteyttä, sillä teemme selvitystä, jossa kartoitamme nuorten näkemyksiä ja kokemuksia nuorten velvoitteesta hakea koulutukseen. Olisiko teidän mahdollista auttaa nuorille suunnatun verkkokyselyn levittämisessä, jotta kysely tavoittaisi laajasti nuoria ja nuoria aikuisia?

Selvitys on valtioneuvoston kanslian tilaama VN TEAS -selvitys, jossa rekisteriaineistojen, oppilaitosten ja viranomaisten haastatteluiden ja nuorten kyselyn avulla kartoitetaan koulutukseen hakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikutusta nuorten koulutuspolkuihin ja elämään. Nuorille suunnattu kysely on Webropol-verkkokysely, johon vastaamiseen nuorilta kuluu n. 10 minuuttia. Aineistojen perusteella tehdään sekä tutkimusraportti että kehittämissuosituksia, joita valtioneuvosto voi käyttää päätöksenteon tukena. 

Selvityksessä ja kehittämisehdotuksissa olisi erittäin tärkeää, että nuorten ja nuorten aikuisten ääni kuuluu ja tavoittaisimme nuoria vastaajia monipuolisesti eri puolilta Suomea. Siksi kysyisin, olisiko teidän mahdollista välittää kyselyä eteenpäin asiakkaillenne sekä mahdollisesti organisaationne verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Autan mielelläni esimerkiksi some-postausten muotoilussa, jos sille on tarvetta.

Mikä koulutukseen hakuvelvoite?

Koulutukseen hakuvelvoitteella tarkoitetaan aktivointipoliittista keinoa, jonka perusteella alle 25-vuotiaat vailla peruskoulun jälkeistä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta olevat nuoret ja nuoret aikuiset ovat velvoitettuja hakemaan vähintään kahta syksyllä alkavaa opiskelupaikkaa. Velvoitteen laiminlyönti johtaa työttömyysturvaoikeuden menettämiseen toistaiseksi.

Kysely ja aikataulu

Kysely löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/koulutukseenhakuvelvoitekysely  

Kysely on auki perjantaihin 7.5.2021 saakka. Kyselyyn voivat vastata kaikki 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset riippumatta siitä koskeeko kouluunhakuvelvoite vastaajaa tai onko hän enää velvoitteen piirissä. Olisi tärkeää, että vastaajien joukossa olisi myös TE-palveluissa ja Ohjaamoissa asioineita nuoria. Vastaajien kesken arvotaan Netflix- ja Spotify-lahjakortteja.

Oletko 15–29-vuotias nuori?

Onko nuorten ja nuorten aikuisten velvoite hakea koulutukseen vaikuttanut sinun elämääsi? Pitäisikö velvoitetta muuttaa jotenkin? Vaikuta ja vastaa kyselyyn hakuvelvoitteesta! Kyselyyn vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Vastauksia käytetään tutkimuksessa ja niiden pohjalta tehdään kehittämissuosituksia. Vastaajien kesken arvomme Netflix- ja Spotify-lahjakortteja. Vastaa kyselyyn täällä: https://link.webropol.com/s/koulutukseenhakuvelvoitekysely   

Tietosuojaseloste

Kyselyn tietosuojaseloste löytyy täältä: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/tietosuojaseloste.pdf 

Kiitos avusta jo etukäteen. Annan mielelläni lisätietoa tutkimushankkeesta ja kyselystä.

Parhain terveisin,
Silja Uusikangas
tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
+358 40 178 0939
silja.uusikangas@nuorisotutkimus.fiHej!

Jag kontaktar er eftersom vi genomför en studie där vi kartlägger ungdomars åsikter och erfarenheter gällande ungdomarnas skyldighet att söka till utbildning. Har ni möjlighet att hjälpa oss att sprida en online-enkät riktad till ungdomar, så att enkäten når ungdomar och unga vuxna så brett som möjligt?

Undersökningen är en VN TEAS-utredning beställd av statsrådets kansli, som med hjälp av registerdata, intervjuer vid läroanstalter och myndigheter samt enkäten för ungdomar kartlägger hur adekvat skyldigheten att söka till utbildning är och hur den inverkar på ungdomarnas studiebana och liv. Enkäten som riktar sig till ungdomar är en Webropol-enkät som det tar cirka 10 minuter att svara på. Utifrån materialen görs både en forskningsrapport och utvecklingsrekommendationer som statsrådet kan använda för att stödja beslutsfattandet.  

Det skulle vara mycket viktigt att ungdomarnas och de unga vuxnas röster hörs i utredningen och utvecklingsrekommendationerna och att vi kunde nå unga respondenter från olika håll i Finland. Därför undrar jag om ni kunde vidarebefordra enkäten till era kunder och eventuellt publicera den på er organisations webbplats och i era kanaler i sociala medier. Vid behov hjälper jag gärna att formulera inlägg för sociala medier.

Vilken skyldighet att söka till utbildning?

Skyldigheten att söka till utbildning avser en aktiveringspolitisk metod enligt vilken ungdomar och unga vuxna under 25 år utan yrkeskvalificerande utbildning efter grundskolan, är skyldiga att till hösten söka minst två studieplatser. Om skyldigheten inte uppfylls, leder detta till att personen i fråga fråntas rätten till utkomstskydd tills vidare.

Enkät och tidtabell

Enkäten finns här: https://link.webropol.com/s/skyldighetattsokaenkat

Enkäten är öppen till och med fredagen 7.5.2021. Enkäten kan besvaras av alla ungdomar och unga vuxna i åldern 15–29 år, oavsett om skyldigheten att söka till undervisning gäller för respondenten eller om hen fortfarande omfattas av skyldigheten. Det vore också viktigt att ungdomar som har använt TE-byråns tjänster och Navigatorn svarar. Bland de tillfrågade lottar vi ut Netflix- och Spotify-presentkort.

Är du mellan 15 och 29 år?

Har ungdomarnas och de unga vuxnas skyldighet att söka till utbildning påverkat ditt liv? Borde skyldigheten ändras på något sätt? Påverka och svara på enkäten om ansökningsskyldighet! Det tar cirka 5–10 minuter att svara på enkäten. Svaren används i forskningen och utifrån dem görs utvecklingsrekommendationer. Bland de tillfrågade lottar vi ut Netflix- och Spotify-presentkort. Svara på enkäten här: https://link.webropol.com/s/skyldighetattsokaenkat

Sekretesspolicy

Undersökningens sekretesspolicy finns här: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/sekretesspolicy.pdf  

Tack för hjälpen på förhand!
Med vänlig hälsning,
Silja Uusikangas
forskare, Ungdomsforskningsnätverket
+358 40 178 0939
silja.uusikangas@nuorisotutkimus.fi

 

 

 

 

Siiri Kärkkäinen

viestintäpäällikkö

Kelan viestintäyksikkö  | media- ja sidosryhmäviestinnän ryhmä

puh. 0503011343  | @siirikark

www.kela.fi | sosiaalivakuutus.fi | Tilaa Kelan Mediainfo

Kelan mediapuhelin 020 634 7745 arkisin klo 9-16